cách giao tiếp với trẻ em khiếm thính

Cách giao tiếp với trẻ khiếm thính

Cách giao tiếp với trẻ khiếm thính

Giao tiếp là một quá trình trao đổi thông tin, suy nghĩ giữa người này với người khác thông qua ngôn ngữ nói và nhiều những phương tiện khác. Vì vậy muốn giao tiếp với trẻ khiếm thính, ta cần phải hiểu được trẻ muốn gì, suy nghĩ gì,.. Trẻ khiếm thính dù không thể nói chuyện những trẻ lại rất phát …