những sai làm về người mắc bệnh ” điếc”

Những quan niệm sai lầm về người mắc bệnh “điếc”

Những quan niệm sai lầm về người mắc bệnh “điếc”

Nghe kém không chỉ ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp của một cá nhân mà nó còn liên quan đến nhiều vấn đề xã hội. Hiện nay có rất nhiều quan điểm và đánh giá sai lầm về những người mắc bệnh "điếc" ( khiếm thính). Dưới đây là những quan niệm và sai lầm thường gặp nhất. Những quan niệm sai lầm về …